DAILY PHOTO: White Flowers

Azalea; Taken in Stone Mountain, GA; Spring 2009
Magnolia; Stone Mountain; June 2009
Dogwood; Stone Mountain; Spring 2009

DAILY PHOTO: On Stone Mountain

Taken on Stone Mountain in September of 2011

DAILY PHOTO: The Sun Sets on Stone Mountain Lake

Taken in Stone Mountain Park in July of 2013

DAILY PHOTO: Two Views of Stone Mountain Lake

Taken in July of 2013 at Stone Mountain, Georgia

DAILY PHOTO: Yellow Water Crowfoot

Taken in April of 2012 at Yellow River Park