DAILY PHOTO: Two Views of Stone Mountain Lake

Taken in July of 2013 at Stone Mountain, Georgia