DAILY PHOTO: Stone Mountain Lake

Taken in September of 2011 in Stone Mountain Park

DAILY PHOTO: Stone Mountain Walk-up Trail

Taken in December of 2021 on Stone Mountain, GA

DAILY PHOTO: On Stone Mountain

Taken on Stone Mountain in September of 2011

DAILY PHOTO: The Sun Sets on Stone Mountain Lake

Taken in Stone Mountain Park in July of 2013

DAILY PHOTO: Stone Mountain Lake

Taken in the summer of 2011 in Stone Mountain Park