DAILY PHOTO: Stone Mountain Lake

Taken in September of 2011 in Stone Mountain Park

DAILY PHOTO: The Sun Sets on Stone Mountain Lake

Taken in Stone Mountain Park in July of 2013

DAILY PHOTO: Two Views of Stone Mountain Lake

Taken in July of 2013 at Stone Mountain, Georgia

DAILY PHOTO: Stone Mountain Lake

Taken in the summer of 2011 in Stone Mountain Park