DAILY PHOTO: Fungi on a Field of Green

Taken in the Autumn of 2011 at Kolomoki Mounds State Park, Georgia