DAILY PHOTO: Nakhon Nayok Ganesha Park

Taken in the Summer of 2014 at Nakhon Nayok’s Ganesha Park