DAILY PHOTO: Gujarati Stepwells

Adalaj Stepwell; Taken in September of 2017

Modhera Temple well; taken in September of 2017

Rani Ki Vav; Taken in September of 2017